top

Leje og forretningsbetingelser

Lejebetingelser

At lejer er fyldt 18 år.

Lejemålet må ikke anvendes til religiøse foreningers, ceremonier og forsamlinger.

Generelt ansvar

Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at låse Eventhuset forsvarligt af (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper, samt sætte Eventhusets alarm til.

Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalerne, service og inventar, herunder at der ikke i længere tidsrum ligger store mængder af væske på gulvene, under arrangementets afholdelse.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.)

Garderoben er på lejers og gæsters ejet ansvar.

Lejer må ikke videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.

Misvedligeholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt erstatningsansvar.

Ovenstående lejeaftale og betingelser træder automatisk i kraft og er bindende for begge parter ved leje og betaling.

Lejeperioder

Udlejning Mandag til torsdag samt søndag:

Adgang efter nærmere aftale.

Udlejning fredag:

Nøglen udleveres på adressen fredag kl. 12:00 og afleveres tilbage, lørdag morgen kl. 9:00

Udlejning lørdag:

Nøglen udleveres på adressen lørdag kl. 12:00 og afleveres tilbage, søndag kl. 09:00

Oprydning og rengøring

Du forlader lokalet i samme stand, som du modtager det.

Det er lejers opgave og ansvar, at følgende udføres:

 • Alt oprydning i de lejede lokaler.
 • Alt affald/cigaretskodder/tomme flasker/dåser mv. fjernes fra udendørsarealer på hele matriklen.
 • Stole og borde skal rengøres, stables og slås sammen.
 • Køkken affald bæres ud og ligges i container ved siden af indgangsporten.
 • Tomme flasker/dåser/emballage & papkasser mm. må ikke efterlades i Eventhuset container.
 • Der medfølger 1. Stk. Affaldscontainer med i lejeprisen. (Herefter er prisen kr. 150,- pr. container)
 • Feje og vaske alle gulve i festlokalet, toiletter, køkken samt indgangsparti og trappe. (Lejemålet)
 • Toiletter og pissoir samt håndvaske/spejle rengøres.
 • Køkkenet skal være rengjort og opvaskemaskine være tømt. Alt affald skal være fjernet.
 • Alt service skal være vasket grundigt op, tørres af/efter og sat tilbage i samme orden og plads som det blev modtaget.
 • Alle drikkeglas og spisebestik tørres/pudses med et viskestykke efter de er afvasket i opvaskemaskinen.
 • Køkkenet skal være tømt for mad, medbragt emballage og service mm.
 • Vaske sofaborde, bardiske, barstole & høje bar borde af.
 • At lokalet er klar til afleveringsforretning præcist på sluttidspunktet.

Hvis lejer efterlader lejemålet mangelfuldt i forhold til ovenstående punkter, og udlejer skal rengøre mm. efter lejer, fratrækkes rengøringsomkostninger i depositum.

Alt rengøring og oprydning er lejers ansvar.

Hvis lejer efterlader opkast og lignende, inde eller uden for selskabslokalerne, og udlejer skal rengøre efter lejer, fratrækkes der yderligere kr. 1.000 i depositum pr. sted der er opkast, ud over øvrige rengøringsomkostningerne.

Afleveringsforretning

Lejer og udlejer gennemfører afleveringsforretning i forbindelse med, at lokalet afleveres tilbage på tidspunktet beskrevet under lejeperiode.

Ituslåede glas, tallerkener etc. bedes efterladt i køkkenet og vil blive fratrukket depositumbeløbet.

Forretningsbetingelser:

Nedenstående betingelser knyttet til lejemålet og er bindende for begge parter.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.
I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.)
Eventhuset tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet eller opstår under afvikling af et arrangement. Eventhuset kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser.
Ved aflysning foretaget mindre end 45 dage før planlagt afholdelse af arrangement, hæfter lejer for hele udlejningsprisen og eventuelle tillægsydelser. Indbetalt leje refunderes ikke.
Ved aflysning mere end 45 dage før arrangementet (hvis dette er betalt) refunderes lejeprisen og eventuelle tillægsydelser fratrukket 25 %.

Følgende vil betyde fratræk i depositummet:

 • Ødelagte ting eller skader på bygning, møbler, inventar, maskiner og øvrige lyd og lysanlæg, samt service mv.
 • Mangelfuld oprydning, rengøring, opvask, affald mv. i forhold til betingelserne i afsnittet Lejebetingelser - Oprydning og rengøring”.
 • Overskridelse af sluttidspunkt.
 • Benyttelse af ikke aftalte faciliteter i Eventhuset.
 • Tiltvunget adgang til øvrige steder i Eventhuset.

Eventhuset gør alt hvad vi kan for at opdatere og vedligeholde vores lokalebookinger / bookingsystem hele tiden. Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler i lokalebookingen, kan Eventhuset ikke holdes ansvarlig under nogen omstændigheder, hverken juridisk elle økonomisk.

Vi bskytter dine data

Persondata- og privatlivspolitik

Persondata- og privatlivspolitik for EVENTHUSET

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan EVENTHUSET indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder, leverandører og partnere.

EVENTHUSET behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.
Vi er naturligvis bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.
Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.
Vi forpligter sig til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten.
Vi er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

EVENTHUSET videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? EVENTHUSET er dataansvarligt for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet eller modtaget om dig i forbindelse med en bestilling eller henvendelse.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
EVENTHUSET/Co Tj Ejendomsinvest

Industrikrogen 8 -
2635 Ishøj, Ishøj, C
Mail: 
info@eventhuset.dk
Telefon: 2048 8410 / 2758 2680
 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Levering af produkter, tjenester og services. Kundeservice og support. Relevant information omkring nye og eksisterende produkter og services, herunder opdateringer og anden information der sikrer at din(e) løsninger/produkter fungerer efter hensigten. Til analyseformål, herunder feedback i form af spørgeskemaer.

Vigtige meddelelser og nyheder via e-mail og almindelig post. Tilbudsgivning, Kontrakter, aftaler samt til udsendelse af faktura og lign. Produktudvikling. Konkurrencer og salgsfremmende tiltag.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger, typisk offentligt tilgængelige oplysninger om virksomhedens: Navn, cvr-nummer, adresse samt kontaktperson(er).

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Betroede medarbejderne i EVENTHUSET har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

EVENTHUSET videregiver kun personoplysninger med henblik på levering af produkter og services, herunder forbedring samt når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre af EVENTHUSET samarbejdspartnere kan varetage deres opgaver.

En oversigt over EVENTHUSET underdatabehandlere finder du på link her, underdatabehandlere

EVENTHUSET overfører kun personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, når gældende lovgivning, herunder de relevante juridiske samt sikkerhedsmæssige forhold er sikret.

Opbevaring af dine personoplysninger EVENTHUSET kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som leverandør og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvor dine personoplysninger stammer fra EVENTHUSET behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre virksomheder eller myndigheder. EVENTHUSET kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre virksomheder eller myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af EVENTHUSET opgaver, herunder sikre at din(e) løsninger/produkter fungerer efter hensigten.

Automatiske afgørelser, herunder profilering Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, som påvirker dig væsentligt i forhold til det registrerede.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies Vi anvender ikke vedvarrende cookies på vores webside, dem har vi spist.

©Copyright Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra EVENTHUSET. Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekst materiale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra EVENTHUSET.

Varemærker/trademarks Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrere varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring. Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Testimonials